Verzet tegen nieuwe boorplannen Vermilion

Boornbergum – Er is een nieuw front nodig tegen de gasboringen van Vermilion. Dat vinden de plaatselijk belangen van Oudega, Nijega, De Tike, Rottevalle, Opeinde, Houtigehage, Drachtster Compagnie, Boornbergum/Kortehemmen, De Wilgen/Smalle Ee, De Veenhoop en Goïngahuizen.

Bij die groep hebben zich gisteravond de Drachtster wijken De Drait, De Trisken en Himsterhout aangesloten, omdat het bestaande gasveld ook onder die wijken loopt. Ook enkele raadsfracties doen mee.

Lekkende gasputten

In Dorpshuis It Bynt luisterden de dorpsvertegenwoordigers naar Gerrit Wigger, die 30 jaar heeft gewerkt voor de NAM/Shell en nu als klokkenluider de tegenstanders voorlicht. Hij gaf vooral technische details over de bestaande boorlokaties in Smallingerland. Zijn eerdere opmerkingen over lekkende gasputten riep nogal wat angst op, zeker ook omdat Smallingerland het grootste aantal boorlokaties op zijn grondgebied heeft van alle gemeenten in Nederland (37).

,,Smellingerlân is de meast beboarde gemeente fan Nederlân, omdat it hjir meast lytse gasfjilden binne’’, legt Mink Visser uit. De voorzitter van Dorpsbelang Opeinde nam het initiatief voor de bijeenkomst. Volgens Visser was het verhaal van Wiggers voor bijna alle aanwezigen een eye-opener. ,,It riskio fan bevings spilet hjir hast net, mar elke put is yn potinsje in lek. Gas siket altyd in paad omgeech en it kin wol 10 kilometer fan de put boppe de grûn komme.’’

Ontbonden

Er zijn nog geen besluiten gevallen over het verloop, maar dat zal zeer binnenkort gebeuren. Vorig jaar oktober heeft een Smallingerlandse werkgroep een petitie tegen nieuwe gasboringen aangeboden aan minister Wiebes. Nadat deze werkgroep op 4 december is ontbonden, werd bekend dat Vermilion Energy een nieuwe aanvraag heeft gedaan om naar gas te boren in Smallingerland, zegt Oebele Veenstra, bestuurslid plaatselijk belang De Wilgen en voorzitter van die werkgroep. ,,Vermilion seit dat se tsien kear safolle gas fûn ha as wat der oait yn it gasveld Opeinde-Middelburen/Opeinde zuid sitten hat.’’

Gisteravond zijn bewust alleen de dorpsvertegenwoordigers uitgenodigd. Veenstra verwacht dat zij hun achterban zullen mobiliseren. De procedure om bezwaar te maken loopt tot eind april. Blijft het stil, dan is er tegen de nieuwe boringen niets meer te doen, vreest Veenstra. Hij wijst naar het vonnis in de rechtszaak tegen Opsterland, vorige week. Daarbij werd duidelijk dat ook bewoners als belanghebbende worden aangemerkt in bezwaarprocedures tegen de gasboringen.

Bron: https://drachtstercourant.nl/artikel/996817/verzet-tegen-nieuwe-boorplannen-vermilion.html